VEDTÆGTER

VEDTÆGTER FOR SUNDERVED SKYTTEFORENING

Under DGI Sønderjylland

§ 1

Foreningens navn: Sundeved

Skytteforening

Stiftet 19.01.1978

Hjemsted: Sønderborg Kommune

§ 2

Foreningens formål er – ved skydning som idræt og andet kulturelt virke – at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3

Foreningen er gennem DGI Sønderjylland tilsluttet DGI Skydning og vedtægterne skal dermed være i overensstemmelse med disses regler og bestemmelser.

§4

Stk.1 Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne. Som passive medlemmer kan optages enhver der har interesse i foreningen, men ikke ønsker at udøve skydeidrætsaktiviteten. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter.

Stk.2 Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på først kommende generalforsamling.

§ 5

Da Foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at tilbagekalde påtegning overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben. 

§ 6
Stk.1 Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer.

Stk.2 Formand og 4 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
Formand vælges i ulige år samr 2 bestyrelsesmedlemmer, og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
Stk.3 Bestyrelsen udpeger umiddelbart efter generalforsamlingen en kasserer.

Stk.4 Herudover vælges 1 bestyrelsessuppleant for 1 år.

Stk.5 Der vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen, disse afgår ligeledes på skift.

Stk.5 Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

§ 7
Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

§ 8
Stk.1 Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk.2 Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen, ud over kontingentforpligtelsen.

Stk.3 Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 9
Stk.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned, og der indkaldes ved opslag i foreningen, samt annoncering på foreningens hjemmeside, eller i dagspressen med angivelse af dagsorden. Der indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

Stk.2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen.

Stk.3 På generalforsamlingen kan alle medlemmer der er fyldt 15 år stemme. For medlemmer under 15 år, kan en forældre eller værge stemme. Fremmødte medlemmer/forældre/værge har stemmeret.

Stk.4 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal (over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer – blanke stemmer tæller ikke med), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændringer af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne, gyldige stemmer for forslaget.

Stk.5 Der føres referat over vedtagne beslutninger. Referat underskrives af referent og dirigent.

§ 10
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af bestyrelsens planer og budget for det kommende år.
5. Behandling af forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af :
a) Formand
b) Bestyrelsesmedlemmer
c) Bestyrelsessuppleant
d)Revisor
8. Eventuelt.

§ 11
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom, med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes 4 uger efter at kravet herom er modtaget og den skal indvarsles i lighed med en ordinær generalforsamling.

§ 12
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

§ 13
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 14
Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

§ 15
Der føres fortløbende referat over vedtagne beslutninger.
Referatet godkendes senest på næstfølgende møde.

§ 16
Foreningens regnskab går fra 1. januar til 31. december.
Kassereren fører regnskabover indtægter og udgifter, så foreningens økonomi kan aflæses med 14 dages varsel.
Senest 20. januar det efterfølgende år, afgiver bestyrelsen driftsregnskabet og status til revisorerne.

§ 17
Stk.1 Beslutning om foreningen ophør, kan kun træffes på en, med det formål, særlig indkaldt generalforsamling. Vedtagelse skal ske med 2/3 majoritet af de fremmødte afgivne gyldige stemmer.

Stk.2 Ophører foreningen at eksistere, skal Generalforsamlingen træffe beslutning om, hvilke almene forhold i lokalområdet en eventuel formue skal tilfalde.

Stk.3 Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage før alle foreningens våben er afhændet og slettet i Våbenregistret og afvikling af formue m.m. er effektueret.

 

Således vedtaget på Generalforsamlingen den 24. februar 2016
Gældende fra den 24. februar 2016

SUNDEVED

SKYTTEFORENING

 

Hjemmeside udarbejdet af